Общи условия

Общи условия за ползване на платформата MEGALAN CHARGE за зареждане на електрически превозни средства

Настоящия Документ представлява общите условия за ползване на услугите, свързани със зареждане на електрически превозни средства. Услугите са предлагани от “Мегалан пауър мениджмънт” ЕООД, посредством изградената мрежа от зарядни точки на Оператора, както и зарядни точки на други оператори, които са достъпни за ползване през мрежата на “Мегалан пауър мениджмънт” ЕООД. Услугите са достъпни за ползване посредством сайта megalancharge.bg или други подсайтове на домейна megalancharge.bg, както и мобилното приложение Megalan charge, наричани, заедно със зарядната инфраструктура, “платформата Megalan charge”. С настоящите условия се определят правилата за използване както и взаимоотношенията между “Мегалан пауър мениджмънт” ЕООД от една страна, наричано по-долу Оператор и потребителите на платформата Megalan charge от друга.

Данни за оператора

Наименование: “Мегалан пауър мениджмънт” ЕООД

ЕИК: 205909734

ИН по ДДС: BG205391875

Адрес: ул. Йордан Йосифов, 4 1700 София, България

Телефон: +359 8777 75 999

E-mail: info@megalancharge.bg

ЧЛ.1 ДЕФИНИЦИИ

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. Платформата – съвкупност от зарядната инфраструктура, както и уеб сайтове и мобилни приложения, администрирани и разпространявани от “Мегалан пауър мениджмънт” ЕООД, посредством които Оператора предлага услуги за зареждане на електрически превозни средства.

1.2. Уебсайт / сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

1.3. Мобилно приложение Megalan charge – софтуер за мобилни устройства с операционна система Android или iOS администриран и разпространяван от „Мегалан пауър мениджмънт” ЕООД, наличен за изтегляне през съответните каталози за приложения (Google Play, App Store) или през сайта https://megalancharge.bg.

1.4. Оператор е „Мегалан пауър мениджмънт” ЕООД със седалище гр. София, ул. Йордан Йосифов 4,  ЕИК 205909734, предоставящо услугите, предмет на тези условия за ползване, посредством своята физическа зарядна инфраструктура и през сайта https://megalancharge.bg, други подсайтове, находящи се на домейна megalancharge.bg, както и мобилните приложения Megalan charge за Android и iOS. Адрес за електронна поща: info@megalancharge.bg.

1.5. Клиент/Потребител е всяко физическо на или над 18 г. или юридическо лице или друго правно образувание, което се е регистрирало в платформата Megalan charge и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата.

1.6. Парола е избрана от Потребителя поредица от букви, цифри и знаци, която заедно с e-mail адреса на потребителя служи за идентификация и достъп до потребителския му профил и част от услугите на сайта, изискващи идентификация на потребителя. Алтернативно, потребителят може да създаде акаунт, като използва за целта свой съществуващ Google или Facebook акаунт.

1.7. Потребителски профил, наричан още Акаунт, е част от платформата, която съдържа информация за Потребителя, необходима за персонализиране на част от услугите, предоставяни от Megalan charge. Потребителския профил е достъпен след задължителна регистрация чрез въвеждане на данни за регистрация, комуникация и фактуриране, както и e-mail адреса, с който потребителя е регистриран в платформата и лична парола.

1.8. Услуги по смисъла на настоящите Общи условия могат да бъдат:

– зареждане на електрически превозни средства на зарядни точки в мрежата на „Мегалан пауър мениджмънт” ЕООД или други зарядни точки, достъпни за ползване през приложението Megalan charge и/или сайтовете на Megalan charge;

– информация относно зарядни точки за електрически превозни средства, в това число локация, статус и друга информация за зарядните точки;

1.9. RFID карта е персонално средство за радиочестотна идентификация, издадено и оторизирано от Оператора по искане на Потребителя, с което потребителят може да се идентифицира, за да използва зарядните точки в мрежата на оператора или партньорски мрежи. RFID картата е алтернативен начин за оторизиране и е свързана със съответния акаунт на потребителя. RFID картата не е платежно средство сама по себе си.

1.10. Зарядна точка е дадено устройство (зарядна станция), която позволява зареждане на електрически превозни средства.

1.11.    Token (Тоукън) – криптиран уникален код, свързан с банковата карта на Потребителя, който код е създаден и се съхранява от картовия оператор или банковата институция, с който Оператора работи.

1.12. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Оператора и Потребителя за покупко-продажба или безплатно ползване на Услуги през Платформата Megalan charge, неразделна част от която са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

1.13. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

ЧЛ.2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СТОКИ И УСЛУГИ

2.1. Операторът предоставя на Потребителя без задължителна регистрация, чрез Платформата достъп до публикувана информация и предлагани услуги като: получаване на информационни бюлетини посредством електронна поща; получаване на уведомления за новости в Платформата, включително за нови услуги и стоки, предлагани през платформата и др.

2.2. Операторът предоставя на Потребителя без задължителна регистрация, чрез Платформата достъп до информация за мрежата и местоположението на зарядните точки, цена и допустими възможности за заплащане при зареждане, включително информация за зарядни точки на други оператори.

2.3. След задължителна регистрация и създаване на потребителски профил Операторът предоставя на Потребителя да извършва зареждане на зарядните точки, управлявани от Оператора или негови партньори – други оператори, като за зарядните точки, изискващи заплащане на услугата за зареждане потребителят има възможност да заплати с дебитна или кредитна карта или като закупи ваучер за зареждане или получи такъв като част от маркетинг кампания или програма за лоялност.

2.4. Потребителят е длъжен стриктно да спазва изискванията определени от тези Условия за ползване, независимо дали има или не регистриран потребителски профил в платформата.

ЧЛ.3 СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Всяко използване на платформата, в частност сайта megalancharge.bg или който да е от подсайтовете на домейна megalancharge.bg, както и приложенията megalancharge, означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно. За да има достъп до определени функционалности и/или услуги на Платформата, Потребителя е длъжен да се регистрира, като попълни електронна форма за регистрация в сайта.

3.2. Чрез маркиране на клетка “Прочетох и съм съгласен с Общите условия за ползване и Политиката за поверителност”, която се намира в края на регистрационната форма за нов потребител в приложението Megalan charge, Потребителят декларира, че е запознат с тях, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва.

3.3. Чрез маркиране на клетката “Прочетох и съм съгласен с Общите условия за ползване и Политиката за поверителност”, която се намира в края на регистрационната форма за нов потребител, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), като със записването му на съответен носител в сървъра на Megalan charge.bg електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.

3.4. Регистрирането в Платформата Megalan charge е невъзможно без изрично съгласие с Общите условия.

3.5. Операторът си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който платформата функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата без това да нарушава правата на Клиентите/Потребителите в съответствие с приложимите законови разпоредби. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Възможно е тези промени да имат ретроактивно действие по отношение на вече предоставени услуги.

3.6. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването на промените в мобилното приложение и сайта и са задължителни за всички потребители/клиенти.

ЧЛ.4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТ

4.1. Достъпът на Потребителя до част от информацията и услугите на Платформата и тяхното ползване се осъществява след извършване на регистрация.

4.2. С успешната си регистрация в мобилното приложение или уеб сайта на „Мегалан пауър мениджмънт” ЕООД всеки потребител получава акаунт. „Акаунт” по смисъла на предходното изречение представлява съвкупността от данните, които потребителят предоставя при регистрация, чрез които той се идентифицира уникално в системата на мобилното приложение и уеб страницата на „Мегалан пауър мениджмънт” ЕООД. Потребителят се регистрира като посочва личните си имена, личен e-mail, телефон, адрес, както и други изрично посочени задължителни данни и въвежда самостоятелно съставена парола. Потребителя е длъжен да се регистрира с истинските си данни, в противен случай не може да има претенции по отношение на заявените услуги.

4.3. Достъпът до всеки акаунт се осъществява, единствено и само при използването на правилната комбинация между електронна поща и парола за достъп (създава се при регистрацията лично от всеки отделен потребител) или в случай, че е използвана опцията за регистрация/логин с Facebook или Google акаунт – след оторизиране от съответната система.

4.4. В процеса на създаване на потребителския профил и регистрация Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

4.5. Неприемането на Общите условия в процеса на създаване на Акаунт води до невъзможност за Потребителя да използва услугите, предоставяни чрез Платформата.

4.6. Всеки потребител се задължава да не разгласява своята парола пред трети лица и носи отговорност за това да създаде всички необходими условия при полагането на високи стандарти за сигурност на информацията за това трети лица да не могат да осъществяват неоправомощен достъп до неговата парола и до мобилното приложение и уеб страницата на „Мегалан пауър мениджмънт” ЕООД, използвайки неговия акаунт. С цел избягването на недоразумения се постановява, че екипът „Мегалан пауър мениджмънт” ЕООД не носи каквато и да е отговорност, свързана с неправомерно осъществяване на достъп до Вашия акаунт от лица, различни от Вас и без Вашето изрично съгласие за това, вкл. и в случаите, в които в резултат на този неоторизиран достъп Вашият акаунт е съществено променен, изтрит или заличен по друг начин.

4.7. Също така Операторът не носи отговорност, ако някой узнае потребителското име и/или паролата на някой потребител и го използва за да вземе информация, промени или изтрие профила на този потребител. В допълнение Операторът не носи отговорност към потребителите във връзка с преки, непреки, случайни вреди.

4.8. Операторът запазва правото си да заличава Акаунт, ако установи че Потребителят при регистрацията си е представил невярна информация.

4.9. Всеки Потребител посредством Акаунта си може да получава Търговски съобщения,  ако се е съгласил данните му да бъдат използвани за директен маркетинг – т.нар. Push notifications.

Чл. 5. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАРЯДНИ ТОЧКИ. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Услугата по ползване на зарядни точки на Оператора може да бъде използвана единствено на зарядни станции, свързани към мрежата на Оператора или достъпни през Платформата по силата на споразумение с друг оператор. Зарядните станции са посочени на интернет страницата на Оператора (megalancharge.bg), както и в мобилното приложение Megalan charge и носят обозначения на Оператора. Някои изрично обозначени точки за зареждане биха могли да се ползват без оторизация и без заплащане, докато други да изискват оторизация и/или заплащане.

5.1. Заплащането за зареждането може да става чрез:

(а) банкова карта за предоставяне на платежни услуги посредством ПОС терминал, находящ се към устройството – за зарядни точки, които разполагат с такъв терминал;

(б) посредством платежната функционалност на мобилното приложение Megalan charge, в т.ч. с използване на RFID карта за оторизация, вместо оторизиране през приложението. Функцията за плащане чрез мобилното приложение позволява на Потребителя да плати за зареждането на своя електромобил, чрез банкова карта, запазена в приложението.

5.2. При регистриране на банкова карта потребителят въвежда данните на картата в сигурна форма, предоставена от банката, обслужваща Оператора. Данните за клиентската банкова карта не се съхраняват в Платформата и Операторът не разполага с тях в своята база данни. Данните за потребителската банкова карта се обработват и съхраняват единствено от сертифицирани доставчици на  такива услуги. ИТ-системата, използвана за предоставяне на такива услуги, запазва единствено тоукъни, които се използват за комуникация между доставчика на платежните услуги и Оператора. Цялата платежна информация се защитава с криптографски протоколи, когато се изпраща по Интернет, така че да не може да бъде разчетена при предаването й от трета страна. Потребителят може да регистрира максимум 3 (три) банкови карти в приложението.

5.3. При стартиране на зареждането през мобилното приложение Megalan charge потребителят избира платежното средство, което да бъде използвано, в случай че се изисква плащане. Чрез избиране на възможността “Стартирай зареждането” или бутон с аналогичен текст на екрана на всеки краен пункт за зареждане (зарядна станция) или на функцията за стартиране на зареждане през мобилното приложение Megalan charge или уеб сайта app.megalancharge.bg, Потребителят приема и се съгласява, че услугата по зареждане се инициира и завършва, както и че Операторът ще дебитира съответната такса за зареждането, включително приложимите данъци и такси за обслужване.

5.4. Таксата за зареждане може да се базира на продължителността на зареждане и/или зареденото количество и/или предварително определена цена или комбинация от тези, формиращи съответната тарифа, която е посочена в мобилното приложение и/или сайта на Оператора, за съответната зарядна точка.

5.5. Окончателната такса за зареждане, която се базира на съответната тарифа, известна на Потребителя преди зареждане, ще бъде изчислена след завършване на процеса по зареждане и ще бъде дебитирана незабавно. За удобство на потребителя, по време на зареждането в мобилното приложение или на дисплея на зарядната точка може да бъде показана междинна информация за времетраенето, заредената електроенергия и текущата сума, които са необвързващи и не представляват финалните данни за зареждането. Зареждането се спира от потребителя или автоматично от системата, в съответствие с указанията, дадени от Потребителя. Заплащането на услугата по зареждане е окончателно и не подлежи на връщане.

5.6. Актуалните цени на услугите по зареждане се показват в мобилното приложение Megalan charge или на съответната уеб страница, откъдето може да бъде стартирана зарядна сесия, поради което Операторът счита своите клиенти за информирани по отношение на цените на услугите за зареждане и не се ангажира с физически изписани на зарядната точка цени. Наличието на такива е необвързващо и Потребителят е длъжен да приеме за валидни цените, видими в приложението и/или сайта. Ако се използва RFID карта, за да се оторизира и стартира зареждане, Потребителят се задължава да се запознае предварително с ценоразписа и условията за зареждане, посочени в мобилното приложение Megalan charge и/или уеб сайта на Оператора. Крайната цена на услугата на една и съща зарядна точка може да бъде диференцирана според характеристики на различните модели автомобили и времето, необходимо за тяхното зареждане. Операторът си запазва правото периодично да променя приложимите цени. Всички промени се отразяват своевременно в мобилното приложение и в сайта на Оператора и влизат в сила незабавно при обновяването им.

5.7. Потребителят се задължава да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

5.8. Операторът ще издаде на Потребителя фактура за предоставените Услуги въз основа на информацията, предоставена от Потребителя.

5.9. Операторът издава електронна разписка за платените зареждания през изминалия месец, която потребителят получава на своята електронна поща, след приключване на текущия месец. При изрично заявено желание за това от страна на потребителят, след приключване на месеца, Операторът издава фактура, която потребителят получава на своя електронен адрес, съдържаща всички зареждания за месеца.

5.10. С цел правилното съставяне на фактурата, Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си.

5.11. При неуспешно плащане на дължима сума за зареждане Платформата автоматично въвежда акаунта на Потребителя в статус, който не позволява извършването на последващо платено зареждане, докато не бъде заплатено текущото задължение. Потребителят има възможност да заплати текущото задължение през мобилното приложение Megalan charge като добави ново платежно средство или опита отново да извърши плащане с вече регистрирано платежно средство, или като се свърже с Оператора, за да плати задължението по банков път. За съществуващо неплатено задължение Потребителят бива информиран с извеждане на информация в (а) екрана за край на зарядна сесия в мобилното приложение Megalan charge; (б) екрана за преглед на история на зарежданията в мобилното приложение Megalan charge; (в) основния екран с картата, в мобилното приложение Megalan charge; (г) имейл, изпратен автоматично от Платформата на имейл адреса, с който Потребителят е регистриран в Платформата. Всеки от посочените екрани и имейла, известяващ за текущо неплатено задължение, съдържат бутон за стартиране на процеса по плащане на задължението. След успешно заплащане на задължението, акаунтът на потребителя автоматично бива активиран от системата и отново е възможно зареждане на платени зарядни точки.

5.11. Операторът има право незабавно да закрие потребителския профил на конкретно лице, ако последният не заплати дължимата сума (а) по неосъществена транзакция за заплащане на реализирано зареждане в рамките на 15 (петнадесет) работни дни от извършване на зареждането. В случай на забавено плащане Операторът си запазва правото (б) да търси по съдебен ред дължимите му се суми; (в) да начислява лихви за забава и, ако е приложимо, такса за събиране и други разходи, свързани със събиране на таксите, дължими на Оператора от Потребителя при съдебно производство по събиране на дължимите суми; (г) да прехвърля своето вземане към Потребителя на трети лица.

ЧЛ.6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ЗАРЯДНИ ТОЧКИ

6.1. Потребителят е длъжен да се увери, че зареждането на електромобила започва и приключва по надлежен начин. За да се увери, че зарядната процедура е започнала, Потребителят трябва да провери информацията, визуализирана в приложението и/или визуализирана върху дисплея на зарядната станция. Зареждането започва, когато Потребителят е свързал превозното средство към зарядната станция, в съответствие с указанията след идентификацията. Потребителят е длъжен да се увери, че автомобилът е съвместим със съответната зарядна станция, както и че може да бъде зареждан на съответната зарядна станция.

6.2. Зареждането на електромобила се плаща чрез избор на платежно средство, допустимо от съответната зарядна точка. Потребителят е длъжен да гарантира, че регистрираната банкова карта е валидна, че разполага с достатъчна наличност/лимит и не е блокирана. В случай че плащането не е възможно, Операторът има правото да изиска плащане директно от Потребителя или да прекрати неговата регистрация и блокира достъпа му до услуги през платформата Megalan charge.

6.3. В случай че Потребителят избере разплащане с банкова карта и след зареждане предоставената карта не предостави възможност за дебитиране, тъй като е с изтекъл срок и/или лимитът й е надхвърлен и/или поради други ограничения, въведени от доставчика на платежни услуги, системата ще уведоми Потребителя чрез електронно съобщение. Потребителят следва да заплати дължимото възнаграждение на Оператора за услугите по зареждането, за да може да продължи да използва услугите. До заплащане на задължението, достъпът до услугите може временно да бъде блокиран, съгласно описания в чл. 5.11 процес.

6.4. Всички спорове за глоби за неправилно паркиране ще бъдат уреждани директно между Потребителя и съответния представител на компетентния орган, институция, дружество, отговарящо за паркирането и спазването на правилата уредени в ЗЗДП. Операторът не участва в такива спорове и не носи отговорност във връзка с тях.

6.5. Потребителят потвърждава, че Услугата и всички права върху нея са изключителна собственост на Оператора или на неговите лицензодатели или роуминг партньори. Услугата има съдържание, което е защитено от авторски права, права върху търговски марки и/или други права върху интелектуална собственост. Не можете да използвате Услугата за цели, различни от персонални и нетърговски цели.

6.6. Потребителят отговаря за всяко неразрешено използване на услугата, което е под негов контрол. Потребителят следва незабавно или възможно най-бързо да уведоми Оператора, ако счита, че акаунтът му е използван от неоторизирано лице или по неразрешен начин.

6.7. В случай че RFID картата за идентификация  е изгубена или открадната, Потребителят следва незабавно да се свърже с отдел Обслужване на клиенти на Оператора чрез на тел. +359 …………………………….. Ако Потребителят не предостави информация за загубването или кражбата на RFID картата за идентификация, Потребителят ще носи отговорност за всички регистрирани транзакции за зареждане.

6.8. В случай на валидно уведомление за неразрешено ползване на услугата, подадено от Потребител до Оператора, Операторът ще положи максимални усилия да блокира RFID картата в рамките на 1 (един) час. При всички случаи, до изтичане на срока по предходното изречение, Потребителят носи отговорност за всяко ползване на RFID картата за идентификация.

6.9. Информацията относно транзакциите, извършени от Потребителя, е видна в акаунта на съответния потребител, който може да бъде достъпен през мобилното приложение Megalan charge.

6.10. Клиентът, който желае да подаде рекламация, следва да уведоми Оператора в рамките на 24 часа от датата, на която въпросната транзакция е била видна в неговия акаунт в приложението Megalan charge. Рекламацията следва да съдържа ясно посочване на вида грешка, която е допусната. Ако посочването на грешката не е достатъчно подробно, Потребителят ще загуби правото си да се позовава на грешката, освен ако не е предвидено друго в императивните законови разпоредби. Когато Клиентът подаде рекламация, Операторът може да извърши технически преглед на оспорената транзакция по зареждане.

6.11. Рекламации относно неправилно начисляване на разходи се обработват и разрешават от Оператора. Ако дадена рекламация бъде приета, Операторът ще обезщети Потребителя за съответната сума в рамките на 20 (двадесет) дни, като при съгласие от страна на клиента сумата ще бъде възстановена под формата на ваучер за зареждане към акаунта на Потребителя. Ако рекламацията бъде отхвърлена, Операторът ще уведоми Потребителя относно резултата от разглеждането на рекламацията.

ЧЛ.7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7.1. Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни от Платформата, при спазване на Общите условия за ползване. За да може да ползва всички услуги, Потребителят следва да въведе собствения e-mail и парола, освен в случаите, в които извършва зареждане по модела “pay-as-you-go” – тогава е достатъчно въвеждането на платежните данни.

7.2. Потребителят има право на достъп и на корекция посредством приложението Megalan charge на личните си данни, предоставени при регистрацията.

7.3. Всеки Потребител има право само на една регистрация в платформата. Потребител с повече от една регистрация ще бъде деактивиран.

7.4. Потребителят има право по всяко време да прекрати ползването на предоставените от “Мегалан пауър мениджмънт” ЕООД услуги.

7.5. Договорът сключен от разстояние между Потребителя и Оператора няма да се счита като разрешение Потребителят да копира, публикува, разпространява по какъвто и да било, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин и каквото и да е част от съдържанието на Платформата, търговските марки и др. включително чрез въвеждането на каквото и да било външно са сайта съдържание в това число но не само: информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:

7.6. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от „Мегалан пауър мениджмънт” ЕООД услуги:

– да спазва националното и европейско законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

– да не извършва злоумишлени действия по смисъла на Чл.1.12.;

– да уведомява незабавно „Мегалан пауър мениджмънт” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

7.7. С приемане на настоящите Условия за ползване Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

ЧЛ.8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

8.1. Операторът има за цел да осигурява услугата на Потребителя постоянно и без прекъсвания, но не гарантира, че услугата е налична, непрекъсната, навременна или несъдържаща технически грешки.

8.2. Операторът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителят за нормално ползване на услугите – предмет на настоящите Общи условия.

8.3. Операторът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяната услуга.

8.4. Операторът не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга вреди, освен в случаи на ако са причинени умишлено от Оператора.

ЧЛ.9. ОТГОВОРНОСТ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОПЕРАТОРА

9.1. Операторът не носи отговорност за пропуснати ползи, вреди или загуби, ако (а) услугата предоставяна на Потребителя, мрежата за предаване на данни или свързаните с тях функции не работят; (б) Услугата към Потребителя е спряна поради причини, които в последствие се окажат неверни, но към момента на спиране на услугата Операторът е имал основание да счита, че представляват надлежно основание за действие по спиране предоставянето на услугата; (в) RFID картата или устройството с инсталираното мобилно приложение на Оператора за идентификация на Потребителя е изгубена или открадната и използвана неправомерно от друго лице или в други случаи, предвидени в настоящите Общи условия; (г) предоставянето на услуги и/или доставка на стоки е възпрепятствана от форсмажорни обстоятелства извън волята на Оператора, включително и независимо от причината при прекъсване на преноса на електрическа енергия от независим системен оператор и/или вследствие действие на трето лице.

9.2. Операторът не носи отговорност за паркирането на автомобила от страна на Потребителя при спазване на закона и/или разпоредбите, предвидени от компетентни органи, институции, трети страни, дружества управляващи частен паркинг  и др.

9.3. Операторът не носи отговорност за вреди или загуба, причинени от законова разпоредба, действие на държавен орган, война, саботаж, липса или забавени доставки, информационни връзки или други връзки за предаване на данни и комуникация, стачка, бойкот или други подобни обстоятелства извън контрола на Оператора. Разпоредбата относно стачки, бойкот и блокади се прилага, ако Операторът е обект на тези действия.

ЧЛ.10. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Моля, прегледайте политиката за поверителност относно защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

ЧЛ.11. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайтовете, част от Платформата Megalan charge, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър. Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

ЧЛ.12. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ

12.1. Операторът не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на megalancharge.bg.

12.2. Операторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие на експлоатиране на оборудването на потребителя.

12.3. С приемането на настоящите Условия за ползване Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката му с Платформата на Оператора, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Оператора.

Потребителят се съгласява, че няма да претендира за каквито и да било обезщетения от Оператора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

12.4. Операторът не носи отговорност за надеждността на услугата, която предлага, нейното качество и постоянно предоставяне, системни сривове или появата на проблеми свързани с услуга.

ЧЛ.13. РЕКЛАМАЦИИ И ОТКАЗ ОТ УСЛУГА

13.1. Зареждането е необратимо и отказ от вече предоставената услуга за зареждане не е възможен. Рекламация относно неправлино начисляване на такси може да бъде предявена по условията в чл. 6.11.

ЧЛ.14 ДРУГИ УСЛОВИЯ

14.1. Предвидените в договора и настоящите Условия за ползване писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на съобщение изпратено на електронна поща и/или е изпратено на адреса на офиса/седалището на Дружеството, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

14.2. Цялото съдържание в платформата Megalan charge, включително текст, графичен дизайн, изображения икони, снимки и софтуер е собственост на Оператора или съответните правоносители, отстъпили правото за ползване на Оператора. Всяка друга употреба на материалите от платформата Megalan charge без предварително писмено одобрение от Оператора е забранена.

14.3. Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Условия за ползване се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

14.4. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

14.5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, ще бъдат решавани съгласно действащото законодателство на Република България.